Dit is de privacy verklaring van Fysiotherapie Bilthoven Noord. In deze verklaring zetten wij
uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen door behandeling of via deze website. Onze verwerkingen vallen onder een vrijstelling en zijn daarom niet separaat aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

Onze praktijk respecteert de privacy van alle patiënten en gebruikers van haar website en
draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt
behandeld.
Wij gebruiken uw gegevens voornamelijk om onze dienstverlening zo soepel en gemakkelijk
mogelijk te laten verlopen.

Verzamelde gegevens.
In bepaalde gevallen kan u, voor het gebruik van specifieke diensten op deze website, worden
gevraagd om enkele persoonsgegevens in te voeren.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
• het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg;
• het leveren van informatie en het beantwoorden van uw vragen;
• verstrekking van gegevens aan derden – zoals zorgverzekeraars – op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen.

Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden.
De persoonsgegevens zullen door ons alleen worden verstrekt aan:
• degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandeling;
• degenen die optreden als vervanger van de behandelaar, voor zover de  verstrekking noodzakelijk is voor de in     dat kader te verrichten werkzaamheden;
• onderzoekers (als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek);
• zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
• derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft;
• anderen, indien:
– u uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
– de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de beoefenaar van het      beroep in de individuele gezondheidszorg, of
– de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van u (bijvoorbeeld een dringende medische     noodzaak).